Gegevensbescherming

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 15% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 65,00. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting tussen partijen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Afdeling Mechelen. levertermijn wordt in principe vastgelegd per opdracht aangezien deze afhankelijk is van de grote van de opdracht. De gevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor intern klantenbestand.

© Stikr bvba | Bram Lestabel 2024 Opmerking: Prijzen excl. BTW en excl. verzendkosten